construcció modular

A balada juan arquitectura i disseny, dissenyem, construïm i lliurem clau en mà la seva casa modular amb sistema Steel Framing (Construcció en sec), amb preu tancat i complint el CTE.

A PARTIR DE 1000 € / M2

QUALITAT EN LA CONSTRUCCIÓ | VERSATILITAT EN ACABATS | DISSENY PERSONALITZAT

CINC MESOS I A VIURE | PREU TANCAT SENSE SOBRESALTS

Memòria de qualitats:

-Neteja de terreny de la superficie de Fonamentació.
-Fonamentació tipus Llosa ventilada de formigó armat.
-Estructura Steel Framing.
-Aïllament de fibra de vidre de 100mm de gruix.
-Panell OSB 15mm per exterior.
-Acabat façana morter colorejat.
-Acabat coberta amb graves.
-Panell “Pladur” en parets interiors i sostres.
-Pintura blanca.
-Paviment interior de ciment fratassat.
-Alicatat de banys en gres.
-Mampares dutxa amb vidre templat.
-Carpinteria exterior d’Alumini amb rotura de pont tèrmic.
-Carpinteria interior monobloc de fusta de pi tenyit.
-Instal.lació elèctrica interior.
-Instal.lació de telecomunicacions.
-Instal.lació de fontaneria interior amb sistema ACS aerotèrmia (substitut energia solar).
-Instal.lació de climatització amb bomba de calor i conductes.-Instal.lació de pressa de terra.


Exclòs del preu:

-Llicència d’obres.
-Estudi geotècnic.
-Fonamentació complexa a causa de terreny no resistent o inclinat.
-Instal.lacions exteriors i d’enllaç a companyies. (Quadre General de Protecció, compadors aigua i llum i Linia General repartidora fins habitatge i conducte aigua fins habitatge).
-Mobiliari de cuina.
-Tanca de la parcel.la.
-I en general tota la construcció que no correspon estrictament a l’habitatge.
Sistema Steel Framing
En els últims temps s’està produint un canvi substancial en les tecnologies de construcció, el món necessita tecnologies modernes que permetin realitzar habitatges confortables, segurs i duradors, de forma ràpida, eficient i econòmica.
Steel Framing és un sistema constructiu que resulta una veritable innovació en relació amb els sistemes considerats fins ara com a ” tradicionals”. És un sistema provat i aplicat en diversos països durant més de 30 anys, sent una innovació, però sense cap dubte el futur, i també el present per a aquells que assumeixen avui la cultura d’una construcció racional i sostenible. Una construcció ràpida, ecològica, flexible i econòmica.
La construcció amb estructura lleugera d’acer galvanitzat destaca per la gran quantitat d’avantatges sobre altres tipus de sistemes, com l’obra tradicional o la fusta. La seva insuperable qualitat termo-acústica i ambiental, aconseguida en omplir tot el gruix de les parets amb aïllament, la converteix en un aliat indispensable per a les construccions de baix consum o passives. Pel seu pes propi lleuger, és ideal per a construccions sobre edificis nous o antics (remodelacions). Tampoc es produeixen fissures a les parets, producte de moviments per assentament.
Steel Framing és un sistema de construcció format per un entramat de perfils obtinguts pel conformat de xapes laminades en fred galvanitzades.

 

Els perfils del sistema són fabricats a partir de xapes d’acer galvanitzades de gruixos reduïts per conformat en fred. Els perfils predominants són els denominats muntants en forma de C que s’instal·len en posició vertical a 40 o 60 cm de distància entre si, que es cargolen en els seus extrems als perfils denominats solera, de forma en U, que formen les vores horitzontals superiors i inferiors de l’entramat. S’empren aquests entramats en forma de panells, pis per pis, ancorant les soleres inferiors al pis inferior i la solera superior al cel i pis superior. Aquests entramats són després coberts amb plaques de revestiments tipus oriented strand board (OSB) al costat exterior, cartró guix ‘Pladur’ al costat interior i aïllants com llana de roca o llana de vidre, separats amb una barrera de vapor, cargolades als muntants i soleres, constituint d’aquesta manera un sistema de construcció ‘en sec’, per la qual cosa es distingeix de la construcció tradicional ‘humida’ de paleta. Els perfils són d’espessors entre 0,55 mm fins a 2,5 mm, amb amples d’ala entre 30 i 70 mm i alçades des de 35 a 350 mm segons siguin les exigències estructurals a què es troben sotmesos. Els muntants poden dur perforacions per permetre el pas de conductes i cables de la instal·lació elèctrica i d’aigua potable.

Producció

Les usines siderúrgiques produeixen xapes d’acer en bobines galvanitzades en procés continu les que serveixen de base per a la posterior fabricació d’aquests perfils del Steel Framing, en màquines conformadores contínues d’alta eficiència. El galvanitzat prevé l’oxidació i corrosió del material.

Avantatges

El Steel Framing proveeix una gran flexibilitat de disseny, i majors llums que en solucions de fusta i molt menors pesos propis que les solucions de formigó armat. D’allí el seu avantatge d’ocupació en països en els quals poden ocórrer terratrèmols. És una solució que pot reduir costos i temps d’obra i constitueix una solució contemporània, industrialitzada i amb l’eficiència aportada per l’estandardització.

Utilització

El sistema Steel Framing és emprat en molts països, com ara a Amèrica del Nord, Austràlia, alguns d’Europa, sent destacable el cas de Xile i Turquia on ha estat adoptat després dels terratrèmols ocorreguts fa pocs anys. A més, aplicable a tota classe de construccions residencials, comercials i industrials, caracteritzant-se per la seva simplicitat, eficiència estructural i reduït pes estructural.

Bibliografia

Dannemann , Roberto . Steel Framing : Enginyeria . ILAFA . ISBN 978-956-8181-05-5 .

Sarmanho Freitas , Arlene Maria ; Moraes De Crasto , Renata Cristina . Steel Framing : Arquitectura . ILAFA . ISBN 978-956-8181-03-1 .